Sari la conținut

Consorțiul Universitaria

 • de

În perioada 16-19 martie 2023, Consorţiul Universitaria s-a întâlnit în formula sa extinsă la Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai fiind gazda reprezentanţilor celor nouă instituţii de învăţământ superior membre. Consorțiul Universitaria a decis să formuleze o serie de propuneri menite să crească nivelul calității și al coerenței politicilor publice naționale în domeniul educației și al cercetării din România, urmând ca președinția consorțiului să fie asigurată în următoarele 12 luni de rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Propunerile studenților concluzionate în urma panelului aferent studenților:

 1. Susținem memoriul referitor la majorarea semnificativă a bursei doctorale, elaborat de către reprezentanții studenților doctoranzi, stabilirea unui cuantum minim, echivalentul a 500 euro în vederea încurajării potențialilor studenți doctoranzi din spațiul european. 
 1. Susținem stipularea în cadrul Legii Învățământului Superior a faptului că reprezentanții studenților nu pot fi limitați în ceea ce privește dreptul de exercitare a votului (de exemplu, concursurile pentru posturile didactice și de cercetare).
 1. Susținem stipularea în cadrul Legii Învățământului Superior a dreptului studenților de a cumula bursele de ajutor social cu celelalte categorii de burse.
 1. Elaborarea și punerea în practică a unor proceduri de protejare și asigurare a bunăstării mintale a studenților în cadrul tuturor universităților din țară.
 1. Alocarea a 6% din PIB pentru educație și creșterea subvenției cămine-cantine per student echivalent. 
 1. Susținerea demarării procedurilor de acordare a Grantului Regele Carol I, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 403 din 31 mai 2017, actualizată prin Hotărârea de Guvern nr. 1452 din 8 decembrie 2022. Acest grant este dedicat cercetării, eligibili fiind studenții care au avut premii la olimpiadele naționale și internaționale în timpul liceului. 

Deciziile Consorțiului Universitaria:

 • instituționalizarea deciziei adoptate în anul 2018 de asociere a Universității de Stat a Republicii Moldova, prin semnarea unui parteneriat strategic și acordarea statutului de invitat permanent la reuniunile Consorțiului Universitaria;
 • dezvoltarea unui parteneriat strategic cu Academia Română;
 • conturarea cu prioritate a unor programe educaționale comune și parteneriate între membrii Consorțiului Universitaria pentru a se înscrie în competițiile de proiecte de cercetare sau de dezvoltare instituțională. Ca universități complexe și comprehensive susținem atât dezvoltările disciplinare, cât și dezvoltările multi-/inter-/trans-disciplinare mai ales în formula STEM dezvoltată cu abordări socio-umane transversale (STEAM), acestea având cea mai mare șansă de realizări în universități cu astfel de profiluri academice. În acest context, Consorțiul Universitaria susține dimensiunea umanistă a universității pe toate cele trei misiuni esențiale ale ei: educație, cercetare și relația cu societatea. Tot în acest cadru, solicităm Ministerului Educației emiterea cu celeritate a unui ordin de ministru care să stabilească combinațiile posibile pentru programe de licență cu dublă specializare care să producă efecte începând cu anul universitar 2023-2024;
 • promovarea intereselor legitime comunităților academice din consorțiu în spațiul academic și de cercetare din România, mai ales în vederea unei reprezentări a Consorțiului Universitaria corespunzătoare tradiției istorice și contribuției cantitative și calitative a celor nouă (9) universități la componentele de educație și cercetare ale mediului academic din România. Acest demers trebuie să fie în echilibru adecvat cu alte consorții naționale;
 • formarea unor grupuri de experți care să ofere consultanță și propuneri de politici asumate de Consorțiul Universitaria pentru autoritățile naționale, inclusiv în dezbaterea unor proiecte legislative. În acest sens, în zona de cercetare-dezvoltare-inovare Consorțiul militează pentru o mai mare integrare a universităților și institutelor de CDI, iar în zona educației susține pentru ancorarea domeniului în noile direcții de dezvoltare și noile strategii europene (ex. microcertificări, cercetare fundamentală și inovație, reorganizarea educației profesionale/învățământului dual, diferențierea misiunii universităților);
 • în condițiile în care complexitatea instituțiilor academice moderne este uneori însoțită și de abateri de la etica academică, acestea trebuie abordate preventiv și corectiv obligatoriu prin raportarea la bunele practici internaționale, etica și integritatea trebuind să fie implementate ca mecanisme transversale în toate demersurile academice proprii și în mediul academic românesc mai larg. De asemenea, complexitatea instituțiilor academice și a activităților asociate nu trebuie să afecteze starea de bine a comunității academice, universitățile din Consorțiul Universitaria fiind preocupate de a promova și susține acest indicator la nivel intern și la nivelul politicilor naționale și în coordonare cu angajamentul umanist menționat anterior;
 • solicitarea și facilitarea coordonării acțiunilor comisiilor și instituțiilor naționale precum ARACIS, CNATDCU, CNCS, CNFIS, etc., pentru a crește coerența deciziilor în sistemul de învățământ superior. Coordonarea este necesară și în cazul autorităților naționale cu contribuții în mediul academic (ex. domeniile academice strategice definite în zona educației și CDI trebuie să fie coordonate);
 • organizarea unor acțiuni comune cu conducerea CNATDCU pentru a promova criterii adecvate și echitabile între domenii academice, pentru transparență și consultare în procesul de elaborare sau modificare a acestora;
 • promovarea, în cadrul CNFIS, a criteriilor și standardelor de finanțare bazate pe calcului costului real pe student și pe raportarea performanțelor la valorile optime ale indicatorilor pentru finanțarea suplimentară. Spre exemplu, solicităm redimensionarea metodologiei existente privind cofinanțarea universităților românești membre în alianțe europene, astfel încât valoarea cofinanțării să fie cel puțin egală cu suma primită din partea Comisiei Europene pentru fiecare universitate.
 • colaborarea cu Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a se evita dezvoltarea unor calificări și ocupații care se suprapun peste cele deja existente prin programele academice sau care le afectează printr-o fragmentare neconformă bunelor practici internaționale. De asemenea, este nevoie de clarificarea rolului unor ocupații din zona pseudoștiințelor (ex. numerolog/astrolog) în relație cu confirmarea și protecția acestora din partea statutului și a mesajului transmis cetățeanului;
 • formularea unor solicitări adresate autorităților pentru evitarea excluderii nejustificate a universităților din categoria beneficiarilor anumitor tipuri de proiecte asociate fondurilor naționale și europene, evitarea promovării egalității în detrimentul echității în finanțarea proiectelor și adaptarea plafoanelor de finanțare la dimensiunile grupurilor de beneficiari din fiecare regiune, precum  și promovarea unor demersuri transparente și competitive în distribuirea fondurilor naționale și europene, care să contribuie la o dezvoltare echilibrată a țării;
 • identificarea și definirea, prin dialog cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Inspectoratul General pentru Imigrări, respectiv Ministerul Muncii, de soluții privind scurtarea termenelor de obținere a vizelor, a permiselor de ședere, a permiselor de muncă pentru studenții și colaboratorii din țări terțe non-UE