Sari la conținut

Consorțiul Universitaria

  • de

„În perioada 3-5 noiembrie 2022, Consorţiul Universitaria s-a întâlnit în formula sa extinsă la Sibiu, Universitatea ‘Lucian Blaga’ fiind gazda reprezentanţilor celor nouă instituţii de învăţământ superior membre. Consorțiul Universitaria cuprinde următoarele instituții: Academia de Studii Economice din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Propunerile agreate de Consorţiul Universitaria au fost prezentate şi discutate de către reprezentanţii Consorţiului cu Ligia Deca, Ministrul Educaţiei, într-o întâlnire care a avut loc sâmbătă, 5 noiembrie.

Propunerile studenților concluzionate în urma panelului aferent studenților:

  1. Stabilirea unui plan de către Ministerul Educației, în parteneriat cu universitățile, privind creșterea capacității de cazare în căminele studențești cu minimum 25% și eficientizarea din punct de vedere termic și electric a căminelor și spațiilor universității, pentru a nu se crea costuri suplimentare pentru studenți, cu finanțare de la bugetul de stat;
  2. Creșterea subvenției pentru bursele studențești și corelarea acesteia cu salariul minim brut pe țară; propunem stabilirea alocației/student la buget la 12% (306 lei/lună) din salariul minim, astfel încât subvenția să fie actualizată automat, odată cu creșterea salariului minim. Stabilirea unui cuantum minim al bursei studențești, asemenea burselor elevilor, la un nivel de 40% (1.020 lei/lună) din salariul minim, din aceleași rațiuni prezentate mai sus;
  1. Crearea unui fond la nivelul universităților pentru sprijinirea activității organizațiilor studențești și proiectele realizate de către studenți, implicarea studenților în evaluarea proiectelor; 
  2. Pondere de minimum 25% în toate organele și procesele decizionale din mediul universitar și de la nivel național – Consiliul de Administrație, Comisia de Evaluarea și Asigurare a Calității, Comisia de Etică, alegere Rectori, CNFIS, CEMU, CNSPIS, precum și asigurarea că nu există structuri decizionale fără studenți (Biroul Consiliului de Administrație);
  1. Uniformizarea recunoașterii activității de voluntariat la nivelul universităților prin adăugarea la suplimentul de diplomă și acordarea a credite de voluntariat transferabile;
  1. Acordarea în noua Lege a Învățământului Superior a unei reduceri de 90% la călătoriile cu trenul și metroul pentru studenții cu vârste până în 26 de ani; propunem reducerea la 90%, iar nu gratuitatea, pentru a asigura un just echilibru între accesul la servicii de transport pentru studenți și riscurile de a fi utilizat în mod abuziv caracterul gratuit, invocat în 2021, la momentul eliminării facilității;
  2. Asigurarea oportunităților de practică, de către universități, pentru toți studenții care au această obligație, conform planului de învățământ.

Rezoluţia Rectorilor:

1. Politicile publice în domeniul învăţământului superior şi cercetării trebuie să fie bazate pe evidenţe şi nu pe considerente istorice subiective. În acest scop, solicităm CNSPIS asumarea şi implicarea crescută ca sursă principală de analize, statistici şi evidenţe pentru fundamentarea transparentă a politicilor ministerului privind învăţământul superior.

2. Solicităm abandonarea sistemului nefundamentat economic de finanţare a învăţământului superior şi:

a. asigurarea unui sistem pentru finanţarea de bază în funcţie de coeficienţi de finanţare calculaţi pornind de la costurile reale per student, pe domenii şi pe cicluri de studii.

b. revizuirea sistemului de indicatori pentru finanţarea suplimentară şi argumentarea relevanţei fiecăruia asupra performanţei academice, a cercetării şi a responsabilităţii sociale a universităţilor.

3. Asigurarea reprezentării proporţionale, în funcţie de numărul de cadre didactice şi de studenţi a universităţilor în forurile consultative din sfera învăţământului superior (CNFIS, CNSPIS, CNATDCU, CNCS, CCCDI etc.), cu respectarea ponderilor pe domeniile fundamentale de studii, tipurile de universităţi sau consorţiile universitare, centrele universitare şi regiunile de dezvoltare.

4. Desemnarea membrilor comisiilor consultative la nivel naţional (CNFIS, CNADTCU, CNSPIS, CNCS, CCCDI) exclusiv dintre cadrele didactice titulare, cu statut confirmat de universitatea de apartenenţă.

5. Redefinirea unei liste unice la nivel naţional a domeniilor şi specializărilor strategice, valabilă în toate politicile publice şi programele de finanţare, în concordanţă cu contextul european şi cu strategiile naţionale.

6. Definirea unei liste de domenii strategice pentru formarea cadrelor didactice pentru sistemul naţional de educaţie (cele cu deficit de cadre didactice, precum ştiinţele exacte şi ştiinţele naturii, dar şi unele domenii emergente, nou apărute pe piaţa muncii). Finanţarea prioritară a domeniilor strategice pentru sistemul de educaţie prin proiecte de tipul masteratului didactic.

7. Integrarea mai eficientă la nivel naţional a cercetării cu învăţământul superior şi crearea unui ecosistem al cercetării eficient şi performant. Consorţiul Universitaria va demara consultări în acest sens cu Academia Română şi cu institutele naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare finanţate prin Programul Nucleu pentru o mai strânsă colaborare în consorţii comune şi proiecte comune de cercetare, dezvoltare şi inovare.

8. Acordarea diplomelor de doctor la nivelul universităţilor, dar menţinerea CNADTCU cu un rol redefinit: stabilirea de standarde pentru obţinerea titlului de doctor, pentru obţinerea titlului de abilitare, pentru promovarea pe poziţii academice şi de cercetare superioare sau pentru ocuparea prin concurs a poziţiilor academice şi de cercetare, de monitorizare a activităţii şcolilor doctorale şi a domeniilor de studii universitare de doctorat noi, a respectării criteriilor şi standardelor de abilitare şi de promovare, asumarea rolului de instanţă de apel pentru aspecte ce privesc etica şi integritatea în derularea studiilor doctorale, inclusiv în cazurile de plagiat semnalate.

9. Eliminarea din proiectul de lege a posibilităţii de renunţare la titlul de doctor.

10. Bugetarea şi finanţarea multianuală pentru proiecte de investiţii multianuale şi renunţarea la plafoanele pentru cheltuieli materiale determinate de nivelul execuţiei bugetare din urmă cu doi ani care nu încurajează dezvoltarea universităţilor.

De asemenea, s-a convenit adaptarea statutului Consorţiului Universitaria astfel încât să poată fi inclusă ca membru asociat Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de universitate comprehensivă reprezentativă pentru Republica Moldova şi echivalentă universităţilor din Consorţiul Universitaria care, dincolo de relevanţa globală naţională a universităţilor istorice ale ţării, sunt, fiecare în parte, universităţi reprezentative pentru regiunile istorice şi de dezvoltare ale României.