Sari la conținut

Reorganizarea semestrului II

  • de

Având în vedere adresa nr. 71/DGIU/08.03.2022 a Ministerului Educației privind reluarea activităților didactice cu prezență fizică și abrogarea Ordinului Ministrului Educației și Ministrului Sănătății nr. 5.338/2.015/2021 pentru organizarea activității didactice în condiții de siguranță epidemiologică, Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai hotărăște reorganizarea activității academice, începând cu data de 28 martie 2022, astfel:


🔹activitățile academice curriculare care presupun prezența fizică și participare obligatorie (seminare și laboratoare) se vor desfășura doar față în față;

🔹activitățile academice curriculare care presupun prezența fizică, dar la care participarea nu este obligatorie (cursuri) se vor desfășura față în față sau față în față și online, acolo unde există interes și posibilități ale unității academice;

🔹pentru procesul didactic la forma de învățământ ID, activitățile de tutorat și cele aplicative asistate se pot organiza față în față în campusul universitar și/sau online; iar la forma de învățământ IFR, activitățile de seminar, aplicative (laborator, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate) se pot organiza față în față în campusurile universitar și/sau online;

🔹celelalte activități academice se pot desfășura în orice format – față în față, online, hibrid, iar examenele din sesiune și cele de finalizare de studii se vor desfășura doar față în față.


Până în data de 28 martie 2022, activitățile academice se vor desfășura la fel ca până în acest moment, astfel încât trecerea la activitatea față în față să se realizeze după o perioadă de tranziție necesară și firească. Activitățile academice desfășurate în perioada de tranziție se vor recupera dacă reglementările legislative impun acest lucru.


Conducerea Universității Babeș-Bolyai și comunitatea studențească va desfășura în continuare demersuri către autoritățile naționale pentru a permite derularea activității academice așa cum acestea au început în anul universitar 2021/2022. Întrucât considerăm ca fiind absolut necesară și rațională existența unei treceri treptate de la învățământul online, la cel hibrid, la desfășurarea examenelor din sesiune și cele de finalizare de studii în format fizic și mai apoi la învățământul față în față începând cu anul universitar următor.


Această hotărâre cu privire la reorganizarea activității academice urmează să fie transmisă Senatului UBB spre dezbatere și aprobare în proxima ședință din data de 14 martie 2022. Vom reveni cu detalii și informații cu privire la eventuale modificări și hotărâri, atât de la nivel local, cât și național. Reamintim faptul că este important să rămânem calmi și uniți în această perioadă de incertitudine și schimbări bruște, mai ales în contextul în care Universitatea Babeș-Bolyai sprijină studenții oferind perioada optimă de tranziție pentru reorganizare.


––––––––
Tekintettel a nemrégiben megjelent, 71 / DGIU / 2022.03.08., a tanítási tevékenység fizikai jelenléttel történő újraindításáról, valamint az oktatási és egészségügyi miniszter 1. sz. 5.338 / 2.015 / 2021. számú határozata alapján, az oktatói tevékenység járványügyi biztonság melletti megszervezésére, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Igazgatósága 2022. március 28-i kezdéssel a tanulmányi tevékenység átszervezéséről dönt az alábbiak szerint:


🔹azok az akadémiai tevékenységek amelyek fizikai jelenlétet és kötelező részvételt igényelnek (szemináriumok és laboratóriumok)szem től szemben fognak zajlani;

🔹azok az akadémiai tevékenységek amelyek fizikai jelenlétet igényelnek, de az ezeken való jelenlét nem kötelező (kurzusok) személyesen vagy személyesen és online zajlanak, ahol ezekre van érdeklődés és az egyetem befogadóképessége megengedi;

🔹a fentiekben említett akadémiai tevékenységeken kívüli aktivitások bármilyen formában történhetnek (személyesen, online, hibrid), viszont a vizsgaidőszak és a véglegesítő vizsgák személyes jelenléttel fognak zajlani.


2022. március 28-ig a tanulmányi tevékenységek a korábbiakhoz hasonlóan módon zajlanak, így a személyes tevékenységre való átállást egy szükséges átmeneti időszak után valósul majd meg. Az átmeneti időszakban végzett tanulmányi tevékenységek pótlásra kerülnek, ha ezt a törvény előírja.


A Babeș-Bolyai Tudományegyetem vezetősége és a hallgatói közösség továbbra is lépéseket tesz majd az országos hatóságok felé, hogy a 2021/2022-es tanévben az akadémiai tevékenység a megkezdett módon folyhasson. Feltétlenül szükségesnek és racionálisnak tartjuk az online oktatásról a hibrid oktatásra való fokozatos átállást, a személyesen történő vizsgáztatást és a fizikai jelenléttel történő tanulmányok elvégzését, majd a következő tanévtől a személyes oktatást.


Az akadémiai tevékenység átszervezéséről szóló határozat a következő, 2022. március 14-i ülésén kerül megvitatásra és jóváhagyásra a BBTE Szenátusa által. Hamarosan részletekkel és információkkal térünk vissza az esetleges helyi és országos változásokkal és döntésekkel kapcsolatban.Emlékeztetünk arra, hogy ebben a bizonytalan és hirtelen változó időszakban fontos megőrizni a higgadtságot és az összetartást, különösen abban a helyzetben, amelyben a Babeș-Bolyai Tudományegyetem – a hallgatókat támogatva – optimális megoldást keres az átszervezés idõszakának biztosítására

––––––––

Aufgrund der Adresse Nr. 71/DGIU/08.03.2022 des Bildungsministeriums über die Wiederaufnahme der Lehrtätigkeiten mit physischer Präsenz und die Aufhebung der Verordnung des Bildungsministers und des Gesundheitsministers Nr. 5.338/2.015/2021 für die Organisation der Lehrtätigkeit unter Bedingungen der epidemiologischen Sicherheit beschließt der Verwaltungsrat der Babeș-Bolyai Universität die Neuorganisation der akademischen Tätigkeit ab dem 28. März 2022 wie folgt:


🔹Die curriculare akademische Aktivitäten, die die Präsenz und Teilnahmepflicht erfordern (Seminare und Labore), finden nur in Präsenz statt;


🔹Die curriculare akademische Aktivitäten, die die Präsenz erfordern, aber nicht verpflichtend sind (Vorlesungen), finden in Präsenz oder Präsenz und Online statt, sofern Interesse und Gelegenheit der wissenschaftlichen Einheit bestehen;


🔹Für den Lehrprozess in Falle des Fernstudiums können die Tutoren- und die unterstützten Bewerbungsaktivitäten persönlich auf dem Universitätscampus und/oder online organisiert werden; Im Falle des Teilzeitstudiums können die Seminare und aplikative Aktivitäten (Labor, praktische Arbeiten, Projekte, spezialisierte Praxis) in Präsenz auf dem Universitätscampus und/oder online organisiert werden;


🔹Die anderen akademischen Aktivitäten können in jedem Format stattfinden – Präsenz, Online, Hybrid. Die Prüfungszeit und die Abschlussprüfungen finden nur in Präsenz statt.


Bis zum 28.03.2022 werden die Lehrtätigkeiten wie bisher durchgeführt, so dass nach einer notwendigen und naturgemäßen Übergangszeit der Übergang in den Präsenzbetrieb erfolgen wird. Wissenschaftliche Aktivitäten, die während der Übergangszeit durchgeführt wurden, werden nachgeholt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.


Die Leitung der Babeș-Bolyai Universität und die Studentengemeinschaft werden weiterhin Schritte in Richtung der nationalen Behörden unternehmen, damit die akademische Aktivität so stattfinden kann, wie sie im akademischen Jahr 2021/2022 begonnen hat. Da wir es für zwingend und vernünftig halten, ab dem nächsten Studienjahr einen schrittweisen Übergang von der Online- zur hybriden Ausbildung, zu Prüfungen in der Prüfungszeit und zum Studiumabschluss im physischen Format und dann zur Präsenzausbildung zu haben.


Dieser Beschluss zur Neuordnung des akademischen Betriebs soll dem Universitätssenat in der nächsten Sitzung am 14. März 2022 zur Beratung und Genehmigung vorgelegt werden. Wir werden mit Einzelheiten und Informationen zu Änderungen und Entscheidungen auf lokaler und nationaler Ebene zurückkommen. Wir erinnern euch daran, dass es wichtig ist, in dieser Zeit der Unsicherheit und des plötzlichen Wandels ruhig und geeint zu bleiben, insbesondere in dem Kontext, in dem die Babeș-Bolyai Universität die Studierende unterstützt, indem sie die optimale Übergangszeit für die Umstrukturierung bietet.